◥  การปรับตัวของพืชเพื่อสังเคราะห์ด้วยแสง
 
          มี epidermis ทำหน้าที่เป็นเลนส์รวมแสง ถ้าอยู่ในที่แสงมากจะมีขนหรือ cuticle ช่วยลดแสง ลด chloropyll ลง มีในหนาขึ้น ชั้น palisade mesophyll เพิ่มจำนวนและหนาขึ้น ถ้าพืชต้นไหนอยู่ในที่ที่แข่งกันแย่งแสงจะจัดเรียงได้ดังนี้
 
การปรับโครงสร้างของใบเพื่อรับแสง 
          
          พืช จำเป็นต้องปรับโครงสร้างของใบให้เอื้ออำนวยในการรับแสงให้ได้มาก ใบพืชที่อยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนจะมีชั้นเอพิเดอร์มิสที่อยู่ด้านนอกสุดทำ หน้าที่คล้ายเลนส์รวมแสง ทำให้แสงส่องไปถึงคลอโรพลาสต์และมีความเข้มของแสงสูงกว่าแสงภายนอกใบแสงส่วน หนึ่งจะถูกดูดซับโดยสารสีในคลอโรพลาสต์ของเซลล์เพลิเซด และแสงส่วนที่เหลือจะสามารถผ่านลงไปถึงชั้นเซลล์ด้านล่างได้โดยผ่านช่องว่าง ระหว่างคลอโรพลาสต์และช่องว่างระหว่างเซลล์มาก รอยต่อระหว่างอากาศและน้ำที่เคลือบผนังเซลล์ช่วยสะท้อนแสงไปได้หลายทิศทาง และเพิ่มโอกาสที่แสงจะถูกดูดซับโดยสารสีในเซลล์มากขึ้น
          ในบาง สภาพแวดล้อมที่มีแสงมากจนกระทั่งอาจเป็นอันตรายต่อพืชได้ ใบพืชจะมีโครงสร้างพิเศษ เช่น ขนและชั้นคิวทิเคิลที่ผิวใบเพื่อช่วยในการสะท้อนแสง และลดการดูดซับแสงของใบการปรับตัวเช่นนี้อาจสามารถลดการดูดซับแสงได้มากถึง ร้อยละ 40 และลดปัญหาใบมีอุณหภูมิสูงและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการดูดซับแสงมากเกินไป
 

 การควบคุมการรับแสงของใบพืช


          ใบ พืชสามารถควบคุมการรับแสงได้ เช่น การเคลื่อนที่ของคลอโรพลาสต์ในเซลล์และการเคลื่อนไหวของใบพืช พืชบางชนิด เช่น ถั่วและฝ้าย พบว่าในช่วงเวลาเที่ยงวันพืชสามารถปรับตำแหน่งของแผ่นใบ เพื่อรับแสงตามความต้องการของพืช นอกจากนี้ยังมีพืชอีกหลายชนิดสามารถปรับตำแหน่งของแผ่นใบเพื่อลดการรับแสง อาทิตย์โดยตรง ทำให้การรับแสงและความร้อนลดลง

การปรับตัวของพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแสง 

          ภาค วิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาการปรับตัวของใบโกสนพันธุ์ใบส้ม (Codiaeum variegatum) (L.) BI. “Baisom”) ต่อความเข้มของแสงที่ต่างกันโดยศึกษากับใบที่เกิดใหม่ระหว่างการทดลอง และใบเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนการทดลอง จากการศึกษาพบว่า

          ใบที่เกิดใหม่ระหว่างการทดลอง เมื่อเจริญในที่มีความเข้มของแสงสูง (เฉลี่ย \displaystyle 640\mu  m^-2 S^-1)พบว่ามีพื้นที่ของใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ำกว่าใบที่อายุเท่ากันที่เจริญในที่มีความเข้มของแสงต่ำ (เฉลี่ย\displaystyle 25\mu  m^-2 S^-1) และใบที่เจริญในที่มีความเข้มของแสงสูง จะมีความหนาของใบมากกว่า ซึ่งเมื่อศึกษาโครงสร้างของใบตัดตามขวาง พบว่ามีชั้นแพลิเซดมีโซฟิลล์เป็นรูปแท่ง 2 ชั้น ในขณะที่ใบที่เจริญในที่มีความเข้มของแสงต่ำ จะมีชั้นเพลิเซดมีโซฟิลล์เป็นรูปแท่งเพียงชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งมีรูปร่าง ไม่แน่นอน

           ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ก่อนการทดลอง เมื่อ เจริญในที่มีความเข้มของแสงสูง จะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี ลดลง ส่วนในใบที่เจริญในที่มีความเข้มของแสงต่ำจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บีเพิ่มขึ้น
 
การจัดเรียงใบของพืชและการแข่งขันกันเพื่อรับแสงของพืชที่ขึ้นในบริเวณเดียวกัน
 
          พืช ยืนต้นที่มีการแตกกิ่งก้านสาขามากๆ ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแสงได้มากขึ้น เช่น ต้นหูกวางสามารถแตกกิ่งก้านสาขามีเรือนพุ่มกว้างปกคลุมพื้นดินได้มากนับร้อย ตารางเมตร และมีการจัดเรียงกิ่งรอบลำต้นเพื่อให้ใบแต่ละใบรับแสงได้อย่างเต็มที่ดังภาพ ที่ 13-33 ต้นยางนาอาจมีลำต้นสูงถึง 30 เมตร ทำให้ชูใบขึ้นเพื่อรับแสงได้เหนือพืชอื่นๆในป่า
 
 
ปัจจุบันจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านทำให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นลำดับต่อไป

               พ.ศ. 2191ณอง แบบติสท์ แวน เฮมองท์(Jean Baptiste Van Helmont) นักวิทยาศาสตร์เบลเยียมทดลองปลูกต้นหลิว จากการทดลอง ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์ สรุปว่าน้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ำเท่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ สงสัยว่า น้ำเพิ่มขึ้นของต้นหลิวมาจากไหน
               พ.ศ. 2315 โจเซฟ พริต์ลีย์(Joseph Priestley) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ทำการทดลอง ดังนี้

การทดลองที่ 1
 
                นำเอาหนูใส่ครอบแก้วสักครู่หนูตาย และเมื่อนำเทียนไขที่จุดแล้วใส่ในครอบแก้วที่หนูตายเทียนไขดับเกือบทันที เมื่อจุดเทียนไข ไส่ในครอบแก้วสักครู่เทียนไขดับ และเมื่อเอาหนูใส่ในครอบแก้วที่เทียนไขดับหนูตายเกือบทันที จากการทดลองนี้ พริสต์ลีย์ สรุปว่า แก๊สที่ทำให้เทียนไขดับเป็นแก๊สที่ทำให้หนูตาย และแก๊สที่ทำให้เทียนไขลุกไหม ้เป็นแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของหนู

การทดลองที่ 2
               โจเซฟ พริสต์ลีย์ นำพืชสีเขียวใส่ในครอบแก้วที่เคยจุดเทียนไขเอาไว้ก่อนแล้วทิ้งไว้ 10 วัน สามารถจุดเทียนไขขึ้นมาใหม่ได้ แต่เทียนไขที่ใส่ไว้ในครอบแก้วที่ไม่ได้ใส่พืชสีเขียวเข้าไปจุดเทียนไขไม่ติด พริสต์ลีย์ได้ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยแบ่งอากาศหลังจากที่เทียนไขดับแล้วออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำพืชไปใส่ไว้ในแก้วน้ำและอีกส่วนหนึ่งม ีแต่แก้วน้ำบรรจุไว้ พบว่าในอากาศส่วนที่มีพืชอยู่เทียนไขจะลุกไหม้ได้ระยะหนึ่ง แต่จะดับทันทีในส่วนที่ไม่มีพืชอยู่ ผลการทดลองเป็นเช่นนี้ทุกครั้งนักวิทยาศาสตร์ยังคงสงสัยต่อไปอีกว่า พืชเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีอย่างไร
              พ.ศ. 2322 แจน อินเก็น ฮูซ(Jan Ingen Housz) นายแพทย์ชาวดัชซ์ ได้ทำการทดลองคล้ายกับพริสต์ลีย์ และพิสูจน์ให้เห็นว่าการทดลองของพริสต์ลีย์ จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนักวิทยาศาสตร์ยังคงสงสัยต่อไป อีกว่าแสงเกี่ยวข้องกับการที่พืชเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้อย่างไร
              พ.ศ. 2325 ฌอง ซินีบีเยร์(Jean Senebier) ค้นพบว่าแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการหายใจของสัตว์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนแก๊สที่ช่วยในการลุงไหม้และแก๊สที่ใช้ในการหายใจของสัตว์คือแก๊สออกซิเจนต่อมา แจน อินเก็นฮูซ เสนอว่าพืชเก็บคาร์บอน ซึ่งได้มาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของสารอินทรีย์
              พ.ศ. 2347 นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์(Nicolus Theodore de Soussure) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสได้พิจารณาการค้นพบของ แวน เฮลมองท์ ที่แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมากกว่าน้ำหนักของน้ำที่พืชได้ รับ  เขาสันนิษฐานว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นน้ำหนักของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชได้รับ
              พ.ศ. 2405 จูเลียส ซาซ(Julius Sachs) พบวาสารอินทรีย์ที่พืชสร้าง คือ น้ำตาลซึ่งเป็นสารคาร์โบไฮเดรต ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้เรียก กระบวกการสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืชที่อาศัยแสงนี้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis :  6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2 )
              พ.ศ. 2438 เองเกลมัน (T.W.Engelmann) ได้ทำการทดลองโดยใช้ปริซึมเพื่อแยกแสงออกเป็นสเปกตรัมให้แก่สาหร่ายสไปโรไจจาซึ่งเจริญอยู่ในน้ำที่มีแบคทีเรีย จากการทดลองพบว่าแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนมารวมกลุ่มกันที่บริเวณสาหร่าย ได้รับแสงสีแดงและน้ำเงิน เพราะทั้งสองบริเวณนี้สาหร่ายจะให้แก๊สออกซิเจนมากกว่าในบริเวณอื่นสิ่งที่ นักวิทยาศาตร์ยังสงสัยอยู่
คือแก๊สออกซิเจนที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงมาจากไหน
             พ.ศ. 2473 แวน นีล (Van Niel) นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทดลองเลี้ยงแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสง โดยไม่ใช้น้ำแต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์แทนพบว่า ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงแทนที่จะเกิดแก๊สออกซิเจนกลับเกิดซัลเฟอร์ขึ้นแทน แวน นีลจึงเสนอสมมุติฐานว่าในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียน่าจะคล้ายคลึงกับของพืชนั่นก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โมเลกุลของน้ำจะแยกสลายให้ออกซิเจนเป็นอิสระ
            พ.ศ. 2484 แซม รูเบน และมาร์ติน คาเมน(Sam Ruben และ Martin Kamen)ได้ทำการทดลองใช้น้ำที่ประกอบด้วย18O การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะปล่อย ออกซิเจนออกมา
- เมื่อให้ออกซิเจนในโมเลกุลน้ำเป็นออกซิเจนหนัก 18O พบว่าแก๊สออกซิเจนที่ปล่อยออกมาเป็นออกซิเจนหนัก
- เมื่อให้ออกซิเจนในโมเลกุลน้ำเป็นออกซิเจนปกติ 16O พบว่าแก๊สออกซิเจนที่ปล่อยออกมาเป็นออกซิเจนปกติสิ่งที่น่าสงสัย คือ น้ำปล่อยออกซิเจนได้อย่างไร
           พ.ศ. 2475 โรบิน ฮิลล์(Robin Hill) สกัดคลอโรพลาสต์จากผักโขมผสมกับน้ำแล้วแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเติมเกลือเฟอริก อีกชุดหนึ่งไม่เติมเกลือเฟอริกและให้แสงทั้งสองการทดลอง
เกลือเฟอริกเปลี่ยนไปเป็นเกลือเฟอรัสได้เพราะได้รับอิเล็กตรอนจากการแตกตัวของน้ำซึ่งปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา
            พ.ศ. 2494 แดเนียล อาร์นอน(Daniel Arnon) และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กเลย์ ได้ทำการทดลองสืบเนื่องมาจากการทดลองของ ฮิลล์

การทดลองที่ 1
 
 
การทดลองที่ 2
 
เขาจึงได้สมกาจากการทดลองนี้ว่า
 
 chloroplast + น้ำ + แสง + ADP + P1                       ---->   ATP
 chloroplast + น้ำ + แสง + ADP + P1 + NADP+      ---->  ATP + NADPH + O2
 chloroplast + น้ำ + แสง + ADP + P1 + NADP+ CO2   ---->  ATP + NADPH + O2 + น้ำตาล
 
ที่มา : http://www.bothong.ac.th/Biology4/page8.html
       : http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1021
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

question

#2 By (101.109.210.226) on 2012-02-18 12:53

Od7Ezl <a href="http://mkpbgqjfputz.com/">mkpbgqjfputz</a>, rxvrhtsizlyk, [link=http://sgqrhzmpntsy.com/]sgqrhzmpntsy[/link], http://tnpalldrkbvq.com/

#3 By HmwmKiCOkNPb (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-05-14 15:25

I understand. That is why I made the point about the state caucus to come up with acceptable Presidential candidates. My fear is we have too many conservatives that may split our vote and let a Romney, Christie get in.,

#4 By jnmuvYBwOin (103.7.57.18|72.46.128.10) on 2012-05-30 03:08

It'd be kinda like the group blog idea, but with more of a "Where in the World is Carmen Sandiego?" vibe. And who didn't love playing that? :),

#5 By YAcJFPPJWHDyR (103.7.57.18|72.46.128.10) on 2012-05-30 06:35

It's entirely possible that I copied that individual number across incorrectly (and that the index was correct), but when I did the query just then it returned a Technorati Rank of 37, so as you say there would be no change in the rank, but an improvement in your index.,

#6 By DfcGWBYGHXztlWpHsU (103.7.57.18|72.46.128.10) on 2012-05-30 08:53

I understand. That is why I made the point about the state caucus to come up with acceptable Presidential candidates. My fear is we have too many conservatives that may split our vote and let a Romney, Christie get in.,

#7 By BzgZqFFsNiWHw (103.7.57.18|72.46.128.10) on 2012-05-30 12:16

I'm not sure what you have against "The Five". I mean, four of the five panel members are on the right. The only creep is Bob Beckel. I admit, his creepiness makes the show a bit harder to handle. But Greg Gutfeld makes up for it! I LOVE him!! Beckel will probably have a stroke or a heart attack on the show one day and they can just shove him off the stage and continue on.,

#8 By dxpdCzXiur (103.7.57.18|72.46.128.10) on 2012-06-04 08:24

What is really infuriating is his denial that he was attacking the Tea Party. He was "only reading a WSJ article" on the floor of the Senate. Hannity could have done a better job of hammering on THAT giant piece of brazen hypocrisy.,

#9 By lBkzsIGJSiasAS (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-23 17:12

I always wondered if the Manchurian Candidate McLame would make an appearance. I think he is a victim of Stockholm Syndrome, too.,

#10 By PZdcyUMEzWwugcBX (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-23 22:36

It'd be kinda like the group blog idea, but with more of a "Where in the World is Carmen Sandiego?" vibe. And who didn't love playing that? :),

#11 By XuVPDFiBsuxeLw (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-24 01:12

What is really infuriating is his denial that he was attacking the Tea Party. He was "only reading a WSJ article" on the floor of the Senate. Hannity could have done a better job of hammering on THAT giant piece of brazen hypocrisy.,

#12 By goErPjzkjEDgWe (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-24 06:59

I'm not sure what you have against "The Five". I mean, four of the five panel members are on the right. The only creep is Bob Beckel. I admit, his creepiness makes the show a bit harder to handle. But Greg Gutfeld makes up for it! I LOVE him!! Beckel will probably have a stroke or a heart attack on the show one day and they can just shove him off the stage and continue on.,

#13 By mQkfWlfVmQRuGZGIw (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-24 12:04

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#14 By vCbvvKwa (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-25 06:31

I always wondered if the Manchurian Candidate McLame would make an appearance. I think he is a victim of Stockholm Syndrome, too.,

#15 By wuMFeCvgFLvibns (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-25 09:09

It's entirely possible that I copied that individual number across incorrectly (and that the index was correct), but when I did the query just then it returned a Technorati Rank of 37, so as you say there would be no change in the rank, but an improvement in your index.,

#16 By DxzaesBhQyp (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-25 14:54

I'm not sure what you have against "The Five". I mean, four of the five panel members are on the right. The only creep is Bob Beckel. I admit, his creepiness makes the show a bit harder to handle. But Greg Gutfeld makes up for it! I LOVE him!! Beckel will probably have a stroke or a heart attack on the show one day and they can just shove him off the stage and continue on.,

#17 By PbCHNLyUHuGAELEEkxC (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-25 20:25

Take me for example. I could support Bachman, Cain, Palin, or Santorum. in no particular order. Others would choose fewer plus Paul.,

#18 By qhizfZyNDJ (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-25 21:39

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#19 By DfhIsJKvttFnki (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-26 00:48

It'd be kinda like the group blog idea, but with more of a "Where in the World is Carmen Sandiego?" vibe. And who didn't love playing that? :),

#20 By RDiCowivZz (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-26 01:23

Take me for example. I could support Bachman, Cain, Palin, or Santorum. in no particular order. Others would choose fewer plus Paul.,

#21 By zoGVcLqoaquZ (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-26 03:49

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#22 By FjCgUBCIyV (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-26 11:25

In doing this blog and thinking about this stuff, have you ever had any ideas for what kinds of tools (software, that is) that people could use to do things like share creative ideas in groups, create customer community, etc. etc.?,

#23 By xSndPBly (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-26 13:51

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#24 By BEtTrcnBpf (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-26 19:38

I understand. That is why I made the point about the state caucus to come up with acceptable Presidential candidates. My fear is we have too many conservatives that may split our vote and let a Romney, Christie get in.,

#25 By AjDOOOzWUUsPrJZJ (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-27 03:02

I always wondered if the Manchurian Candidate McLame would make an appearance. I think he is a victim of Stockholm Syndrome, too.,

#26 By nSOtAIWoAmZClvvof (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-27 04:32

I'm not sure what you have against "The Five". I mean, four of the five panel members are on the right. The only creep is Bob Beckel. I admit, his creepiness makes the show a bit harder to handle. But Greg Gutfeld makes up for it! I LOVE him!! Beckel will probably have a stroke or a heart attack on the show one day and they can just shove him off the stage and continue on.,

#27 By hWZAqDub (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-27 08:31

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#28 By xtPTwaSX (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-27 12:53

It's entirely possible that I copied that individual number across incorrectly (and that the index was correct), but when I did the query just then it returned a Technorati Rank of 37, so as you say there would be no change in the rank, but an improvement in your index.,

#29 By hkzORhky (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-27 14:21

I'm not sure what you have against "The Five". I mean, four of the five panel members are on the right. The only creep is Bob Beckel. I admit, his creepiness makes the show a bit harder to handle. But Greg Gutfeld makes up for it! I LOVE him!! Beckel will probably have a stroke or a heart attack on the show one day and they can just shove him off the stage and continue on.,

#30 By iQIuCTSmijAQI (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-27 15:45

Only reason I voted for him was SARAH. I wasn't even going to vote until he picked her. I had voted in every election since the late 1960?s.,

#31 By ZyKfZSYRTz (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-27 16:25

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#32 By vCiRoUbdX (103.7.57.18|76.164.227.10) on 2012-06-27 21:21

I always wondered if the Manchurian Candidate McLame would make an appearance. I think he is a victim of Stockholm Syndrome, too.,

#33 By DCLDzKwN (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-28 04:25

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#34 By DfvcpCHKnucR (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-28 12:25

What is really infuriating is his denial that he was attacking the Tea Party. He was "only reading a WSJ article" on the floor of the Senate. Hannity could have done a better job of hammering on THAT giant piece of brazen hypocrisy.,

#35 By oSIpSMKGOeZTqaevbYG (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-28 18:31

Take me for example. I could support Bachman, Cain, Palin, or Santorum. in no particular order. Others would choose fewer plus Paul.,

#36 By kbcnpKZfgNEVEhX (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-29 02:42

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#37 By fQItevYoDjyBNm (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-29 08:33

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#38 By ACMXUecxOiQIwkdg (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-29 10:32

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#39 By YisBeDGPdfCXxxzTYA (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-29 14:21

O.K. I give up. What is your beef with Gutfeld? I think he is hilarious! He is not a serious contributor, but is there for laughs. I like him.,

#40 By nXPHjCwmmcnmoWeN (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-30 09:12

It'd be kinda like the group blog idea, but with more of a "Where in the World is Carmen Sandiego?" vibe. And who didn't love playing that? :),

#41 By YfmSWTOLLkxqiY (103.7.57.18|91.232.96.13) on 2012-06-30 17:35

I always wondered if the Manchurian Candidate McLame would make an appearance. I think he is a victim of Stockholm Syndrome, too.,

#42 By noUenODL (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-06-30 18:10

I understand. That is why I made the point about the state caucus to come up with acceptable Presidential candidates. My fear is we have too many conservatives that may split our vote and let a Romney, Christie get in.,

#43 By zMDNdUdChaphLG (103.7.57.18|91.232.96.13) on 2012-06-30 21:45

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#44 By WWiVnoJfeNiMyxh (103.7.57.18|91.232.96.13) on 2012-07-01 02:05

In doing this blog and thinking about this stuff, have you ever had any ideas for what kinds of tools (software, that is) that people could use to do things like share creative ideas in groups, create customer community, etc. etc.?,

#45 By sHYcrprDcGlQca (103.7.57.18|91.232.96.13) on 2012-07-01 06:20

Take me for example. I could support Bachman, Cain, Palin, or Santorum. in no particular order. Others would choose fewer plus Paul.,

#46 By SleyikST (103.7.57.18|91.232.96.13) on 2012-07-01 10:35

TkcQj6 <a href="http://xbjzjhylefxc.com/">xbjzjhylefxc</a>, icngvkickxgj, [link=http://pmteksbquszj.com/]pmteksbquszj[/link], http://qsdymvcuuwvk.com/

#47 By NXUopihoJ (103.7.57.18|91.232.96.18) on 2012-07-04 08:09

What is really infuriating is his denial that he was attacking the Tea Party. He was "only reading a WSJ article" on the floor of the Senate. Hannity could have done a better job of hammering on THAT giant piece of brazen hypocrisy.,

#48 By oKlongzTWjWQzitFP (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-07-10 10:47

Take me for example. I could support Bachman, Cain, Palin, or Santorum. in no particular order. Others would choose fewer plus Paul.,

#49 By aYkilsYqkQ (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-07-10 12:35

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#50 By IsgUeqVTmpzusUYLS (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-07-10 22:53

It would also make it a lot harder for bullying to take place, since anyone stupid enough to try it would be taking on a potentially even bigger community, as well as whoever happened to be hosting you. (Anyone who did host would have your back 100% and be able to manage comment moderation and such so you'd never even have to see the garbage.),

#51 By dJfZPzBYqdf (103.7.57.18|91.232.96.14) on 2012-07-11 07:22